Wypożyczalnia samochodów

WYNAJEM
SAMOCHODÓW

CAR RENTAL

Wypożyczalnia samochodów

+48 518 45 00 49

Wypożyczalnia samochodów

ZASADY WYPOŻYCZANIA SAMOCHODÓW - REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe zasady i warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Kryo Art Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług polegających na wypożyczaniu samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich umów wynajmu, chyba, że w umowie - w formie pisemnej - określono inne zasady wynajmu, a zostały one zatwierdzone przez Zarząd Kryo Art Sp. z o.o..
 2. Najemcą samochodu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jeżeli jej sytuacja prawna i materialna pozwla założyć, iż jest w stanie wywiązać się z umowy najmu, a zwłaszcza uregulować wynikające z umowy najmu należności.
 3. Użytkownikiem samochodu (osobą uprawnioną do kierowania samochodem) może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz uprawnienia do kierowania pojazdem przez cały okres trwania wynajmu pojazdu. Niespełnienie wymogu lub powstanie sytuacji, w której wspomniane dokumenty przestaną obowiązywać lub stracą ważność, powodują natychmiastowe rozwiązanie umowy najmu i obligują wynajmującego do natychmiastowego zwrotu pojazdu na własny koszt.
 4. Użytkowanie pojazdu odbywa się w oparciu o pisemne, imienne upoważnienie wydane przez Wynajmującego. Przekazywanie do użytkowania pojazdu innej osobie bez zgody Wynajmującego jest zabronione pod rygorem rozwiązania umowy najmu pojazdu ze skutkiem natychmiastowym oraz nałożenia kar umownych, o których mowa poniżej.
 5. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie trzeciej lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł. netto. Nie ogranicza to w żaden sposób roszczeń Wynajmującego względem Najemcy za spowodowane szkody lub straty.
 6. Najemca odpowiada za działania osób trzecich, użytkujących w jego imieniu wynajęty pojazd, jak za działania własne, bez względu na to, czy Wynajmujący udzielił im zgody na użytkowanie pojazdu.
 7. Ilekroć w umowie najmu lub/i w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają również każdą osobę kierującą pojazdem. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej.
 9. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

ZAWARCIE I WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY NAJMU POJAZDU

Umowę najmu pojazdu uważa się za zawartą po podpisaniu umowy najmu, zaakceptowaniu przez Najemcę REGULAMINU WYNAJMU oraz podpisaniu przez strony PROTOKOŁU WYDANIA POJAZDU. Niedopełnienie którejkolwiek czynności unieważnia samą umowę najmu.

ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU, OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Każdy użytkujący pojazd będący przedmiotem najmu jest zobowiązany do:
 2. Wynajmujący nie wyraża zgody na przekraczanie wynajętymi od niego pojazdami administracyjnych granic RP. Działanie takie wymaga indywidualnej zgody wyrażonej na piśmie. Naruszenie niniejszego ustalenia skutkować będzie nałożeniem opłaty karnej w wysokości 500,00 zł netto za każde rozpoczęte 24 godziny pobytu wynajętego pojazdu poza administracyjnymi granicami RP.
 3. Zabrania się w szczególności:
 4. Wynajmujący bądź osoby przez niego upoważnione, mają prawo do podejmowania działań sprawdzających sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia żądanych dokumentów.

ROZLICZENIA - ZASADY NALICZANIA OPŁAT

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (24 godziny). Opóźnienie w zwrocie samochodu przekraczające 120 minut ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenie odpłatności za kolejną pełną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry za cały okres najmu wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
 3. Opłata za najem, w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie okresu najmu, powinna nastąpić w terminie wskazanym w umowie. W przypadku braku zapłaty opłaty Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej oraz obciążyć Najemcę odsetkami za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
 4. W przypadku przekroczenia dobowego limitu kilometrów, rozliczenie kosztów wynajmu odbywa się w ten sposób, iż ilość przejechanych kilometrów dzieli się przez limt dobowy kilometrów dla danego samochodu. Od zaokrąglonego w górę wyniku odejmuje się wcześniej naliczoną opłatę, a otrzymana wartość stanowi kwotę dopłaty netto, którą Najemca zobowiązany jest uregulować w momencie zwrotu, chyba, że strony umówią się inaczej.

REALIZACJA UMOWY

 1. Wypowiedzenie umowy najmu powinno mieć formę pisemną. Wyjątki stanowią zdarzenia opisane w niniejszym REGULAMINIE.
 2. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w sytuacjach, gdy Najemca narusza istotne postanowienia umowy bądź Regulaminu, a w szczególności użytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Umowa najmu ulega rozwiązaniu w wypadku utraty lub zniszczenia pojazdu
 4. Najemca jest zobowiązany, najpóźniej z chwilą zakończenia obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd w ustalone w umowie miejsce. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i może zostać zgłoszone Policji.
 5. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu we wskazane w umowie miejsce, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
 6. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg. stawki ustalonej w cenniku niniejszego regulaminu.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami wynikającymi z:
 9. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów
 10. przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy albo/i kluczyków samochodu Najemca zostanie obciążony opłatami wymienionymi w regulaminie.

SERWIS, EKSPLOATACJA POJAZDU

 1. Najemca jest zobowiązany do udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy. W przypadku utraty gwarancji na samochód Najemca zostanie obciążony karą umowną wymienioną w cenniku.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w czasie użytkowania pojazdu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 3. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Zobowiązany jest on do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 4. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE USZKODZENIA, WYPADKU, KRADZIEŻY POJAZU. MANDATY KARNE.

 1. W razie wypadku drogowego, kolizji lub stłuczki, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia (opisu) wynikłych uszkodzeń, a także do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, nie później niż w terminie 12 godzin od momentu zdarzenia (stwierdzenia zdarzenia) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
 2. W przypadku kradzieży pojazdu, jego częśći lub uszkodzenia w następstwie włamania albo innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia (opisu) uszkodzeń oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.
 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wykroczenia drogowe wynikające naruszenia przez niego przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. O ile zajdzie taka konieczność w celu ustalenia sprawcy wykroczenia Wynajmujący przekaże Policji lub uprawnionym Organom dane osobowe Najemcy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej, a Najemca w żaden sposób nie przyczynił się do zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę.
 2. Wynajmujący, w razie unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości, zapewni Najemcy samochód zastępczy. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w przypadku:

ZASADY ROZLICZANIA I REALIZACJI ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca jest zobowiązany uiścić na rzecz Wynajmującego, niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody poniesionej przez Wynajmującego, a także niezależnie od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego
 2. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza prawa Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. Szkody w pojeździe powstałe w czasie jego użytkowania przez Najemcę, obciążają najemcę w zakresie w jakim nie zostały pokryte przez ubezpieczycieli, zarówno w zakresie AC jak i OC.
 4. Wynajmujący oświadcza, iż z dochowaniem maksymalnej staranności, wg swojej najlepszej wiedzy i znajomości rynku ubezpieczeniowego, zgłosił swoje pojazdy do ubezpieczeń OC, AC, a kierujący i pasażerowie samochodów objęci są ubezpieczeniem NW.
 5. Najemca oświadcza, iż ma świadomość, że większość zakładów ubezpieczeniowych zwolnionych jest z odpowiedzialności za powstałą szkodę, gdy do szkody doszło wskutek:

OPŁATY DODATKOWE, PODWYŻSZONE, KARY UMOWNE

 1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 700,00 PLN za każdą z brakujących rzeczy.
 2. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka - 500,00 PLN.
 3. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka - 700,00 PLN.
 4. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu - 200,00 PLN.
 5. Brak kołpaka nieoryginalnego - 50,00 PLN.
 6. Brak kołpaka oryginalnego - 100,00 PLN.
 7. Brak panelu do radia - 300,00 PLN.
 8. Uzupełnienie brakującego paliwa w/g lokalnego cennika PKN ORLEN cena detaliczna właściwego dla siedziby Wynajmującego + 50,00 PLN (opłata manipulacyjna).
 9. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego - 500,00 PLN (kara umowna) plus koszt przywrócenia do stanu pierwotnego.
 10. Brak elementów wyposażenia samochodu niewymienionych powyżej opłata w/gkosztów faktycznych powdwyższonych o 30%(opłata manipulacyjna).
 11. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) – 5 000,00 PLN (kara umowna).
 12. Palenie tytoniu w samochodzie - 500,00 PLN (kara umowna).
 13. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - 500,00 PLN (kara umowna).
 14. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 5 000,00 PLN (kara umowna).
 15. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP – 1 000,00 PLN plus 500,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę pobytu samochodu za granicą (kara umowna).
 16. Zwłoka w zwrocie samochodu – 300,00 PLN/doba
 17. Opłata administracyjna za szkodę rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco wynajętego auta – 2 000,00 PLN
 18. Drobne uszkodzenia szyb, lusterek, opon, felg, kołpaków, reflektorów, drobne uszkodzenia elementów karoserii, zderzaków, anten, oraz innych, niewymienionych – opłata w/g cennika producenta (części oryginalne) podwyższona o 30% – (opłata manipulacyjna).
 19. Uszkodzenia silnika poprzez np. tankowanie paliwa złej jakości oraz uszkodzenia innych elementów mechanicznych pojazdu z winy Najemcy – opłata wg cennika producenta (części oryginalne) 30% – (opłata manipulacyjna).
 20. Zarejestrowanie przez moduł GPS przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika (tj. zakres obrotów w polu czerwonym) – 1 000,00 PLN (kara umowna).
 21. Mycia pojazdu w myjni automatycznej – 500,00 PLN (kara umowna).
 22. Przewożenia zwierząt – 300,00 PLN (kara umowna).
 23. Opłata za udostępnienie informacji organom ścigania o kierującym pojazdem w związku z popełnionym wykroczeniem – 50,00 PLN.
 24. Umycie pojazdu oraz posprzątanie wnętrza w przypadku zwrotu pojazdu w niewłaściwym stanie (nieumyte nadwozie, nieodkurzone wnętrze, zakurzona deska rozdzielcza) – 100,00 PLN.
 25. Każdy dzień postoju, spowodowany koniecznością uzupełnienia zagubionych lub zniszczonych rzeczy, naprawy pojazdu uszkodzonego z winy Najemcy lub osoby za którą ponosi ospowiedzialność – 100,00 PLN.

Wszystkie powyższe opłaty dodatkowe, podwyższone i karne są cenami netto i podlegają podwyższeniu o podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.


STRONA GŁÓWNA REGULAMIN NASZE POJAZDY CENNIK POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT

Copyright © 2016 Car Rental - Wypożyczalnia samochodów.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więciej kliknij tutaj.